Vilkår og betingelser

Her kan du læse vores vilkår og betingelser for henholdsvis brug af websitet, køb af eksponering/bannerannoncering samt køb af Business+ abonnement.

  • Det er gratis at være bruger af propstep.com
  • Alle brugere kan uploade byggerier til siden, men Propstep ApS tager ikke ansvar for tekster samt andet materiale (billeder, videoer osv) indsendt af sidens brugere

Generelt

Nærværende vilkår og betingelser (herefter “Vilkår”) finder anvendelse for enhver brug af Propsteps website (herefter “Website”), inklusive – men ikke begrænset til – www.propstep.com

Websitet udbydes af Propstep ApS, Amagerbrogade 156, 2.tv, 2300 København S, CVR-nr. 39 12 11 66, [email protected] I vilkårene referer ordene “vi”, “os” og “vores” til Propstep ApS.

Ved anvendelsen af Websitet accepterer du at være underlagt Vilkårene. Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, bedes du undlade yderligere brug af Websitet.

1 Brugerprofil

1.1 Når du opretter en gratis profil som bruger på Propstep.com skal du udfylde din emailadresse og vælge et kodeord. Du kan herefter udfylde detaljeret information som navn, nuværende by samt oplysninger om hvad du søger i form af område, boligtype, størrelse, antal værelser, købspris, lejepris, indflytningsdato. Du kan desuden frivilligt udfylde kontaktoplysninger inkl. telefonnummer. Disse kontaktoplysninger vises ikke offentligt, men er tilgængelige for bygherrer, sælgere, eller udlejere, som du matches med.

2 Interesselister

2.1 Når du via din profil tilmelder dig en interesseliste for et byggeri tillader du, at Propstep kan kontakte dig, når der er nyheder omkring byggeriet eller byggeriet er opdateret med ny information. Du accepterer desuden at bygherren kan kontakte dig med relevant information om det pågældende byggeri samt materiale om andre af deres byggerier.

3 Bidrag fra Brugere

3.1 Rettighederne (inklusive immaterielle rettigheder) til al materiale, information, anmeldelser, artikelomtale eller anden form for kommunikation (herefter “Bidrag”), som brugere opretter på Websitet, overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret til Propsteps ikke eksklusive brug. Websitets brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for godtgørelse eller honorering. Vi kan frit anvende og overdrage Bidrag. Vores ikke eksklusive adgang til frit at anvende Bidrag gælder uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning.

3.2 Websitets brugere er ansvarlige for indholdet af de Bidrag, som de opretter på Websitet.

3.3 Websitets brugere indestår for, at indholdet af de Bidrag, de publicerer på Websitet er korrekt (hvor der angives fakta) og oprigtigt ment (i tilfælde af holdninger).

3.4 Websitets Brugere må ikke publicere Bidrag på Websitet, som er ulovlig, bedragerisk, svigagtig, vildledende, truende, krænkende, chikanerende, injurierende, ærekrænkende, skadevoldende, uanstændig, pornografisk eller blasfemisk, har sexistisk, politisk eller racistisk karakter,
krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder,
er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning,
strider mod Vilkårene, har et illoyalt eller retsstridigt formål og/eller indhold (eller fremmer ulovlige formål),
kan forvolde teknisk skade (inklusive men ikke begrænset til computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadelig programmel, data eller handling).

3.5 Ydere af Bidrag indestår i enhver sammenhæng for Bidragets lovlighed og overholdelse af Vilkårene. Hvis vi modtager underretning eller på anden vis konstaterer, at et Bidrag krænker gældende lovgivning og/eller Brugervilkårene, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi – afhængig af krænkelsens karakter – vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse, selv om vi vil tilstræbe at orientere Websitets bruger om sletningen og baggrunden herfor.

3.6 Websitets bruger giver os hermed ret til at iværksætte og udføre ethvert juridisk tiltag, som vi finder nødvendigt i tilfælde af krænkelse af brugerens Bidrag.

3.7 Websitets bruger skal garantere at skadesløsholde os for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod os som følge af denne brugers overtrædelse af Vilkårene eller gældende lovgivning. Brugeren er forpligtet til at ansvarsfriholde og skadesløsholde os for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod os i anledning af Bidrag fra brugeren.

3.8 Vi kan til enhver tid afkræve Websitets bruger information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, der indgår i Bidraget.

4 Rettigheder

4.1 Websitets indhold, såsom – men ikke begrænset til – immaterielle rettigheder, tekst, kendetegn, grafik, ikoner, billeder, videoer, beregninger, henvisninger og software tilhører enten Propstep eller tredjemand (udover Websitets bruger) og er beskyttet af dansk og international lovgivning, herunder ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven m.fl. Bidrager du med feedback, ideer eller forslag til Websitet eller de services, der er tilgængelige via Websitet (“Feedback”), kan vi frit og uden begrænsning anvende denne Feedback.

4.2 Uautoriseret kopiering, distribution, fremvisning, fremførelse eller anden anvendelse af Websitet eller dele heraf er i strid med dansk og/eller anden lovgivning og kan medføre civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

4.3 Rettigheder til vores frie anvendelse af Bidrag overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning til os ved Bidragets fremsendelse til os.

4.4 Downloading og anden digital kopiering af Websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt til personlig, ikkekommerciel brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med os eller er tilladt ifølge gældende præceptiv lovgivning.

4.5 Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på Websitet tilhører enten Propstep eller tredjemand (udover Websitets bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra henholdsvis os eller tredjemand.

5 Personoplysninger

5.1 Vi foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Websitet. Vores behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

6 Køb af eksponering/bannerannoncering

6.1 Handelsbetingelserne for køb af eksponering på Websitet er forudbetaling for den aftalte periode. Hvis der sker ændringer I indholdet forbundet med annoncer eller andre serviceydelser skal henvendelse ske til Propstep.

7 Business+ abonnement

7.1 Som køber af et Business+ abonnement jf. denne side accepterer du, at vi må vise reklamer og anden information i nærheden af eller inkluderet i dit indhold. Du er ikke berettiget til nogen kompensation for disse reklamer. Måden, formen og omfanget af en sådan annoncering kan ændres, uden at du får nogen specifik meddelelse herom.

8 Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

8.1 Websitet samt indhold og services, der er tilgængelige via Websitet, udbydes, således som de nu er og forefindes, og vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller Websitet og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidragene. Vi kan i alle tilfælde, til en hver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Websitet. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle betingelser, garantier og andre vilkår, der underforstået måtte følge af lov eller sædvane.

8.2 Vi hverken gennemgår eller overvåger Bidrag på Websitet. Uanset ovenstående kan vi til enhver tid undersøge og ændre eller redigere (inklusive anonymisere) Bidrag, hvis dette (i) foranlediges af tredjeparts anmodning, (ii) kræves i henhold til gældende lovgivning eller (iii) er nødvendig for, at Bidrag er i overensstemmelse med vores brugerretningslinjer.

8.3 Vi er ikke ansvarlige for indholdet af Bidrag. Vores ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusive Bidrag, som er redigeret af os (se 6.2). Vi er ikke ansvarlige for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til.

8.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete byggerier, virksomheder m.fl. på Websitet har alene vejledende karakter. Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på Websitet. Anvendelsen af Propstep er i enhver henseende udelukkende Websitets brugeres ansvar. Vi er ikke ansvarlige for Websitets tilgængelighed.

8.5 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Websitet, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab.

8.6 Intet i Vilkårene udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger af vigtig karakter, eller andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives ifølge gældende præceptiv lovgivning.

9 Andre vilkår

9.1 Vi kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Vilkår eller efter eget skøn og uden varsel nedlægge, ændre eller omstrukturere Websitet. Som bruger accepterer du at være omfattet af de til enhver tid gældende Vilkår. Revidering eller ændring af Vilkårene vil blive omtalt på Websitet. Propstep bestræber sig endvidere på at orientere brugere om ændringen af Vilkårene. Som bruger accepterer du, at den fortsatte brug af Websitet efter offentliggørelsen af de ændrede Vilkår udgør en accept af de ændrede Vilkår.

9.2 Hvis nogen del af disse Vilkår skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene.

10 Varighed og opsigelse

10.1 Vi kan til enhver tid opsige din ret til at tilgå og bruge de services, der udbydes via Websitet af en hvilken som helst årsag og uden ansvar. Hvis vi gør det, vil alle rettigheder, du måttet have opnået herigennem, øjeblikkeligt ophøre. Afsnit 3-7 vil fortsat være gældende efter ethvert ophør af Vilkårene.

11 Lovvalg og værneting

11.1 Vilkårene er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i ethvert indbyrdes forhold mellem Propstep og brugere af Websitet. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal indbringes for domstolen ved propsteps danske hjemting, medmindre dette strider mod præceptive værnetingsregler.